Регионалната класация „Строител на годината“ се провежда за първи път през 2008 година между членовете на ОП – Пазарджик, вписани в Централния професионален регистър на строителя(ЦПРС). Класирането е на база информацията в публичната част на регистъра за последната финансова година. Показателите са нетни приходи от продажби,  дълготрайни материални активи , средносписъчен персонал .

Класирането се извършва по групи строежи, съгласно ЗУТ, както следва:

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура;

3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура;

4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

През 2015 година областния управителен съвет реши да разчупи традициите и да награди фирмите, които имат принос в утвърждаване авторитета на строителната гилдия в Област Пазарджик. Критериите, по които са определени победителите са най-голям растеж на НПП, ДМА и  персонал за 2014 финансова година спрямо предходната 2013г.

Това е първата класация на базата на реални показатели от финансово-счетоводни документи, тя е показател за по-голяма прозрачност в строителния сектор.

АРХИВ "СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА"»

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Колективът на ПГСА гр. Пазарджик и ...

На 21.02.2019г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе училищния кръг на ...

Партньори