Програма: Интелигентна енергия в Европа (IEE)
Целева група: Строителни фирми, енергийни консултанти и енергийни одитори

Уебсайт: http://step2sport.eu/

Партньори на КСБ по проект STEP-2-SPORT са: технологичния център и координатор на проекта - LEITAT (ES), енергийните организации - Catalian Energy Institut (ES), KAPE (PL), Skåne Energy Agency (SE), Eнергийна агенция в Пловдив (BG), ASEA (IT), Self Energy (PT) и фирмите SPEED Development Consultants (GR), Mediterranean SOS Network (GR), Pich-Aguilera Arquitectos (ES) и Ippocrate AS (IT). 

В Европа има около милион и половина спортни обекти, представляващи 8% от сградния фонд на европейския съюз. Повечето от тях обаче са остарели и не отговарят на съвременните енергийни изисквания, което съответно води и до неефективно управление на сградите. Затова, проектът  STEP-2-SPORT е фокусиран върху използването на енергийно ефективни мерки и възобновяеми енергийни източници при реконструкцията и строителството на спортни сгради. Приоритетите на проекта са в съответствие с Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност и Директива 2009/28/EU за развитие на възобновяемите енергийни източници.

Целта на STEP-2-SPORT е да разработи енергийно ефективни и енергоспестяващи строителни схеми и мерки за спортни обекти, които да доведат до нулева енергийна консумация на сградите през следващите 10 години. Консорциумът ще анализира два вида спортни съоръжения:

  1. Закрити плувни басейни, характеризиращи се с повишената енергийна консумация поради изпаряването на водата и вентилацията.
  2. Закрити спортни многофункционални комплекси, спортни зали, спортни учебни заведения и други зали за спорт с ниска енергийна ефективност.

Предвидените резултати от проекта са енергийно обследване и енергийно сертифициране на 22 отделни спортни комплекси в седем европейски страни по последните енергийни изисквания, на база на които ще се подготвят енергийни планове за реновиране. Освен това, проектът ще сравни вътрешните национални стандарти за енергийни одити и сертифициране и ще разпространи опита на партньорските държави в тази сфера. В допълнение, STEP-2-SPORT ще подобри административния капацитет, чрез обучения сред представители на енергоодитиращи фирми и други заинтересовани лица. Ще се проведат и серия от национални и международни събития в отделните партньорски страни за обмяна на информация и опит в сферата на енергоспестяващото строителство на спортни съоръжения.

Step2sport: Модели на публично-частно партньорство

Step2sport: Почти нулеви енергийни сгради

Step2sport: Почти нулеви енергийни сгради

Step2sport: Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)

Step2sport: Обновяване на публичния сграден фонд

Step2sport: Модели на публично-частно партньорство

База данни за строителни фирми, предлагащи услуги за енергийна ефективност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Уважаеми строители, 

Сформирана е група за обучение по ЗБУТ. 
Семинара ...

По традиция в навечерието на коледните празници, Камарата на ...

           Професионална гимназия по строителство и архитектура – ...

Партньори