Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

До      

Управителите на  фирми –

членове на КСБ - ОП Пазарджик

Уважаеми  колеги,

Камара на строителите в България - ОП  Пазарджик, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 10.10.2018 г./сряда/ от 17:00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.

Събранието ще се проведе  в Конферентна зала ПГСА, гр. Пазарджик, ул. Кочо Честименски 33, при следния

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет на ОП Пазарджик от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  2. Приемане отчет за дейността на Председателя на ОП гр. Пазарджик от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Пазарджик 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП Пазарджик за дейността на Областния съвет от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП Пазарджик   за периода  от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
  6. Приемане план за дейността  на ОП Пазарджик  през  2019 г.
  7. Приемане план - сметка  на ОП Пазарджик за 2019 г.
  8. Обсъждане и приемане предложения за промени в устава на КСБ.
  9. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Кодекса по професионална етика на строителя. 
  10. Разни. 

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 часа.

Членовете - юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощно»                

Председател на ОП:      /П/

                  /инж. Любомир Келчев/

Партньори