Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

С цел повишаване качеството на строителната продукция и налагане на добрите практики в производството на метални конструкции в България при изпълняване на дейности по код 25.1 „Производство на метални изделия за строителството" по КИД-2008, Управителния съвет на Камара на строителите в България на 19.10.2017 г. учреди секция „Метални Конструкции" с председател инж. Евгени Борисов. На УС, проведен на 25.04.2018 г., се прие годишен план за работата на секцията, в който залегнаха основни мерки за предприемане на дейности за повишаване на цялостното качество на металните конструкции сред българските производители.
Производството на метални конструкции трябва да се извършва от квалифицирани производители, в съответствие с нормативните изисквания, които отговарят на минималните изисквания за техническа база, персонал и процеси като се спазват най-малко следните изисквания:


1. Производители на метални конструкции следва да притежават валиден сертификат за съответствие на производствения контрол, съгласно изискванията на БДС EN 1090-1:2009 + А1:2012, който се издава от нотифициран пред Европейската комисия орган.


2. Всички компоненти на металната конструкция, доставени на мястото на изпълнение на строежа, трябва да бъдат придружени от декларация за експлоатационни показатели.


3. Съгласно Нардеба РД-02-20-1 от 05.02.2015 за Условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в България, Декларацията за експлоатационни показатели (ДЕП) се съставя от производителя въз основа на изготвена от него техническа документация и в съответствие с БДС EN 1090-1. След съставяне на ДЕП. производителят нанася маркировка СЕ в съответствие с членове 8 и 9 на Регламент (ЕС) №305/2011.


Относно авторският надзор: Проектантът извършва приемане на заводското производство в мястото, където се произвежда конструкцията. Когато проектът е предвидил пробен монтаж, проектантът присъства на пробния монтаж.


Ако един или повече от производствените процеси са изнесени към поддоставчик, производителят на метални конструкции е длъжен да се увери и гарантира, че изнесеният/изнесените процеси се извършват съгласно изискванията на EN 1090-2.


С цел подпомагане на строителните фирми при изпълнение на метални конструкции в сайта на Камарата на строителите в България в секция "Метални конструкции" ще бъде поместена информация от МРРБ "Звено за контакт относно продукти в строителството"за:


■ Изисквания за оценяване на експлоатационните показатели и за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 1090-1;
■ Оправомощените лица в Република България, оценяващи продукти от метал и елементи за металните конструкции;
■ Списък на лица притежаващи валиден сертификат за съответствие на производствения контрол, съгласно изискванията на БДС EN 1090 издадени от оправомощените лица в Република България.

Партньори